Bridge Project Manager (Bridge Engineer, Japanese)

Địa chỉ làm việc: 224A-224B Dien Bien Phu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 06/09/2023
ID: job254803

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự