Chuyên viên Quản trị CSDL (Database Administrator)

Địa chỉ làm việc: Floor 1 - 2 - 6, Sunshine Center, 16 Pham Hung street, My Dung ward, Nam Tu Liem, Ha Noi
Hết hạn ngày: 30/06/2023
ID: job213719

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự