Data Analyst (Business Intelligence, SQL, Python)

Địa chỉ làm việc: 5th Floor, Viglacera Tower, No.1 Thang Long Avenue, Nam Tu Liem District, Hanoi, Nam Tu Liem, Ha Noi
Hết hạn ngày: 09/06/2023
ID: job192050

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự