Manual Tester (QA/QC)

Địa chỉ làm việc: Floor 2, CNC Building, 12-14 Nguyen Ba Tuyen, Ward 12, Tan Binh district, Ho Chi Minh city, Viet Nam, Tan Binh, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 27/08/2023
ID: job248560

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự