Mid/Senior Frontend Dev (VueJS, JavaScript/TypeScript)

Địa chỉ làm việc: 69 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, District 2, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 11/01/2024
ID: job268598

JOB TAGS / SKILLS