Project Leader/ Technical Leader (VueJS, NodeJS)

Địa chỉ làm việc: Tầng 9 - Etown 3, 364 Cộng Hòa, phường 13, Tan Binh, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 17/06/2023
ID: job200377

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự