QA Manager (QA QC, Tester, English)

Địa chỉ làm việc: Unit 1209 - 1203, 12th Floor, Saigon Trade Center Building, 37 Ton Duc Thang, District 1, Ho Chi Minh City, District 1, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 29/11/2023
ID: job266117

JOB TAGS / SKILLS