Senior AI Researcher – CV/ NLP (Python/ C++)

Địa chỉ làm việc: 6th Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai Str, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 18/11/2023
ID: job265580

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự