Sr/Lead Data Scientist (Machine Learning, Python)

Địa chỉ làm việc: 6th Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai Str, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 16/07/2023
ID: job227545

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự