Technical Manager (Golang, Rust, NodeJS)

Địa chỉ làm việc: Floor 10 – TNG Holdings, 180-192 Nguyen Cong Tru street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 30/11/2023
ID: job266174

JOB TAGS / SKILLS