Database Administrator

Địa chỉ làm việc: Unit D3-1, 3rd floor, Standard Factory D, Lot Va.04b located on Road 24 & 17, Industrial Park within Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 01/07/2023
ID: job214259

JOB TAGS / SKILLS

Việc làm tương tự